Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/hlavni-stranka_hlavni-img.png

3. ZŠ T. G. Masaryka v Litomyšli


Organizace předávání vysvědčení

Aktualita na základě sdělení ministerstva školství: Vysvědčení se předává v pátek 26. června 2020 v obvyklém režimu. Znamená to, že na ranní čas (7:55) si mohou pro vysvědčení přijít všechny děti společně. Celý týden od 22. 6. je již takto rozvolněn, to znamená, že může dojít především při výměně učebnic k vytvoření větších než patnáctičlenných skupin, jak tomu bylo doposud.

 V Litomyšli 16. června 2020

Pavel Jirsa, ředitel školy


Některé organizační pokyny ke konci školního roku

 1. V týdnu 15. - 19. června 2020 pokračujeme v nastoleném režimu. Přihlášení žáci 1. stupně chodí denně na 1.-4. hodinu, někteří i odpoledne.
 2. Žáci druhého stupně pracují podle akčního rozvrhu v pondělí, středu a čtvrtek 2.-5. hodinu.
 3. V závěrečném týdnu 22. - 26. června bude mít 2. stupeň hodiny v pondělí, kdy přijdou 1. hodinu vrátit učebnice ti žáci, kteří nechodili. V dalších pondělních hodinách budou vracet žáci přihlášení k výuce.
 4. Podobně tomu bude ve středu, kdy budou dostávat nové učebnice nechodící žáci 1. hodinu, po jejich odchodu ostatní.
 5. Na 1. stupni se odevzdávají učebnice ve středu, nové se fasují ve čtvrtek, organizace bude v režii třídních učitelek.
 6. Vysvědčení v pátek 26. 6., podmínkou pro převzetí vysvědčení jsou v pořádku odevzdané učebnice.
 7. U žáků nepřihlášených mohou provést výměnu učebnic i převzetí vysvědčení rodiče, je třeba se na termínu domluvit s třídními učiteli.
 8. V případě zájmu zajistíme hlídání družinových dětí i 29. a 30. června 2020

V Litomyšli 12.6.2020

Pavel Jirsa, ředitel školy


Informace pro rodiče – možnost vrácení poměrné části poplatku za školní družinu

Vážení rodiče, pokud bylo Vaše dítě přihlášeno k docházce do školní družiny a máte zaplacené veškeré poplatky, je zde možnost zažádat o vrácení poměrné části na základě žádosti (ke stažení klikni --- docx; pdf), kterou do konce měsíce června zašlete do školy buď datovou schránkou (amjue85), nebo elektronicky s elektronickým podpisem (kralova@3zslitomysl.cz), případně dodáte do kanceláře školy v klasické papírové podobě s ručním podpisem.

Pokud tohoto využijete, proveďte to prosím do konce měsíce června. Poplatky na období září až prosinec 2020 se budou vybírat bez ohledu na to, zda jste o vratku požádali, či nikoliv.

V Litomyšli 10.6.2020

Pavel Jirsa, ředitel školyAktuality pro rodiče žáků 6. - 8. tříd ........ 2.6.2020

Vážení rodiče,
máme zde několik důležitých informací k bezpečnému pobytu vašich dětí ve škole od 8.6. v souladu s nařízeními MŠMT.

 1. Vaše děti byly rozděleny do skupin podle ročníků. V jednotlivých skupinách budou žáci pracovat převážně se svými učiteli jednotlivých předmětů, upřednostňujeme M, Č, Aj a pak další předměty ... klikni pro rozvrh
 2. Aktivity ve škole budou kopírovat distanční výuku, kterou budeme nadále zajišťovat pro žáky, kteří zůstávají doma.
 3. Je nutné, aby žák měl při vstupu do školy rodičem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků ... nebo rodič toto čestné prohlášení podepíše při vstupu žáka do školy.
 4. Nařízení MŠMT nedovoluje rodičům vstupovat do školy.
 5. Žáci se sejdou u školy cca v 8:40, žáci 6. a 7.tř. vstupují do školy s učitelem hlavním vchodem, žáci 8. a 9. tříd vstupují do školy s učitelem bočním vchodem (vedle haly).
 6. V tomto období se nebude zkoušet a nebudou se psát písemné práce a prověrky.
 7. Žáci, kteří nastoupí ráno do školy, mohou odejít před ukončením (dříve než ve  12:30) jen po předložení písemné omluvenky od zákonného zástupce.
 8. Žáci po celou dobu pobytu ve škole musí mezi sebou udržovat dvoumetrové rozestupy. Tomu bude přizpůsobena organizace výuky a rozestavění lavic. O přestávkách a při pobytu venku musí používat roušky.
 9. Je nutné, aby každý žák měl při nástupu do školy minimálně 2 roušky (1 na sobě a jednu v sáčku).
 10. Ve škole budou zavedena detailní hygienická opatření, jejich opakované porušení povede k vyloučení žáka z výuky.
 11. Žáci mohou jít po ukončení školy samostatně do jídelny na oběd (jen přízemí). Zdůrazňujeme, že je nutné, aby každý žák byl pro toto období na oběd v jídelně přihlášen!

V Litomyšli 2.6.2020

Pavel Jirsa, ředitel školyAktuality pro rodiče žáků 6. - 8. tříd

Podle nejnovějších rozhodnutí vlády a MŠMT mohou do školy nastoupit od 8. června i žáci 6. - 8. tříd. Pokud nenastanou žádné další změny, budeme pracovat v následujícím režimu:

 1. Rodiče musí dítě přihlásit k docházce, a to nejpozději do pondělí 1. 6. 2020 do 12:00 u třídního učitele.
 2. Předpokládaný režim je dvakrát nebo třikrát týdně po 4 vyučovacích hodinách.
 3. Kvůli koordinaci dětí při příchodu do školy a možnosti jít na oběd předpokládáme výuky vždy 2. - 5. vyučovací hodinu (tedy cca od 8:45 do 12:30).
 4. Pokud by se v některém ročníku přihlásilo příliš málo dětí, neměla by výuka za těchto okolností smysl, a škola ji může zrušit.
 5. Kvůli bezpečnosti dětí připravujeme následující opatření: Účast je sice dobrovolná, ale pokud daný den dítě přijde do školy, nemůže ji bez vědomí rodičů kdykoliv opustit.
 6. Ostatní hygienická opatření budou na škole realizována v souladu s aktuálními nařízeními platnými celostátně.
 7. Opět jestli nepřijde nějaké jiné směrodatné nařízení, předpokládáme předání vysvědčení a ukončení školní docházky v pátek 26. června 2020.

V Litomyšli 26.5.2020

Pavel Jirsa, ředitel školy
Aktuální informace pro rodiče nastupujících žáků 1.stupně

Vážení rodiče,
máme zde několik důležitých informací k bezpečnému pobytu vašich dětí ve škole od 25.5. v souladu s nařízeními MŠMT.

 1. Vaše děti byly rozděleny do skupin podle ročníků. V jednotlivých skupinách budou pracovat s třídními učiteli nebo s asistenty pedagoga.
 2. Výuka v dopoledním bloku bude kopírovat distanční výuku, kterou budeme nadále zajišťovat pro děti, které zůstávají doma.
 3. V odpoledním bloku budou žáci ve stejných učebnách jako dopoledne, je možnost trávit část tohoto bloku ve venkovních prostorách školy, příp. lesoparku. Učebny nemají herní vybavení, děti si mohou na odpolední blok přinést svoje hračky, karty, apod. Tyto hračky si děti nechají ve škole.
 4. Žáci po celou dobu pobytu (v dopolední i odpoledním bloku)  ve škole musejí mezi sebou udržovat dvoumetrové rozestupy. Tomu bude přizpůsobena organizace výuky a rozestavění lavic. O přestávkách a při pobytu venku musejí používat roušky.
 5. Děti, které budou pokračovat v odpoledním bloku, půjdou s vychovateli na oběd opět v časových rozestupech, aby  nedošlo k promíchávání skupin.
 6. Zdůrazňujeme, že je nutné, aby každý žák byl pro toto období na oběd v jídelně přihlášen!
 7. Je nutné, aby každý žák měl při nástupu do školy minimálně  2 roušky (1 na sobě a jednu v sáčku).
 8. Dále je nutné, aby žák měl při vstupu do školy rodičem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků ...   nebo rodič toto čestné prohlášení podepíše při vstupu dítěte do školy.
 9. Žáci se nesmí srocovat před školou, musí dodržovat rozestupy 1,5 metru, nesmí se promíchávat s jinou skupinou. Za tímto účelem je stanoven příchod a odchod jednotlivých skupin v časech, který vám pošlou vaši třídní učitelé.  Prosím, aby žáci přicházeli do školy v co nejpřesnější čas, aby nedocházelo k promíchávání jednotlivých skupin.
 10. Nařízení MŠMT nedovoluje rodičům vstupovat do školy.
 11. Ve škole budou zavedena detailní hygienická opatření, jejich opakované porušení povede k vyloučení žáka z výuky.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, kontaktujte třídního učitele.

V Litomyšli 20.5.2020

Pavel Jirsa, ředitel školy

Aktuality pro rodiče k  18. 5. 2020

(informace týkající se mimořádných opatření na škole)

 1. Již druhý týden probíhá intenzivní příprava obou devátých tříd na přijímací zkoušky - 3x týdně  (pondělí, středa a čtvrtek) mají denně 4 hodiny, vždy 2 češtiny a 2 matematiky. Do 9.A dochází pravidelně 14 žáků, do 9.B 11.
 2. Rodiče se na nás obracejí s dotazy, jestli nastoupí i zbytek 2. stupně. Momentálně nebylo rozhodnuto, ministr vyslovil názor, že by byl pro, aby i 6 .- 8. třídy opět dobrovolně mohly do školy přijít, a to ne z důvodu výuky (prý se stejně už v červnu neučí!?!?), ale z důvodu socializačních. Konkrétní rozhodnutí chybí, takže čekáme na něco směrodatného.
 3. Od 25. 5. se opět na dobrovolné bázi rozjede 1. stupeň. Informace jsou opět kusé, a když jsme volali některé konkrétní dotazy na ministerstvo, na všechno nám bylo odpovězeno, že nevědí a že se pokyny objeví na stránkách MŠMT. V tuto chvíli víme, že bude ve škole působit 8 skupin, z toho 5 jen dopoledne, 3 také odpoledne. Jejich sestavení bylo nutno udělat tak, aby se děti nemíchaly. Podrobnější informace zveřejníme ve středu po ukončení přihlašování rodičů k výuce.
 4. Od tohoto týdne by také měl začít fungovat vládní program Mléko do škol - jen pro žáky, kteří jsou přihlášeni k výuce.
 5. Od začátku června se na škole také spustí velká akce výměna oken, sice nám to také ovlivní organizaci výuky v červnu, ale já jsem se to naopak snažil uspíšit, hlavně aby nám již nic nezasahovalo do výuky a nenarušovalo ji od září.
 6. Již proběhlo vyhodnocení projektů IROP (náš projekt získal 90 z 90 možných bodů), ale akci zatím nemůžeme spustit, čekáme na právní akt převedení dotace. Jakmile bude hotovo, dojde k digitalizaci učebny angličtiny a k celkové rekonstrukci učebny fyziky.
 7. Jakmile budeme mít další informace, budeme tyto stránky aktualizoval.

V Litomyšli 18. 5. 2020

Pavel Jirsa, ředitel školyAktuality k 5. 5. 2020

V souladu s pokyny MŠMT Vás seznámím s pravidly školní docházky žáků 9. tříd od 11. 5. 2020. 

 1. V rámci přípravy na přijímací zkoušky budou moci žáci 9 .tříd docházet třikrát týdně vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek na dopolední vyučování (2 hodiny Č a 2 hodiny M).
 2. Je třeba žáky předem k této nepovinné docházce nahlásit, a to nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020. Ředitel školy předběžně zjišťoval zájem, ale nyní je třeba své dítě přihlásit k docházce závazně třídnímu učiteli (9. A - p. uč. Veselíková, 9. B - p. uč. Chaloupka).
 3. Aby žák mohl být vpuštěn do školy, musí si buď s sebou přinést rodičem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků ... nebo rodič toto čestné prohlášení podepíše při vstupu dítěte do školy.
 4. Nařízení MŠMT nedovoluje rodičům vstupovat do školy.
 5. Dítě již nelze přihlásit k docházce na přípravu na přijímací zkoušky po 11. 5. 2020.
 6. Každý žák má při vstupu do školy minimálně dvě roušky + sáček (1 na sobě, 1 v sáčku).
 7. Žáci se nesmí srocovat před školou, musí dodržovat rozestupy 1,5 metru, nesmí se promíchávat s jinou skupinou. Za tímto účelem je stanoven příchod žáků 9. A do školy mezi 7:45 a 7:50, vstup žáků 9. B mezi 7:50 a 7:55.
 8. Jídelna Scolarest nepočítá se stravováním těchto žáků.
 9. Škola vede evidenci docházky.
 10. Do školy by neměl nastoupit nikdo, kdo má jakékoliv příznaky Covid-19 nebo je ve styku (v domácnosti) s jakoukoliv rizikovou osobou.
 11. Ve škole budou zavedena detailní hygienická opatření, jejich opakované porušení povede k vyloučení žáka z přípravy na přijímací zkoušky.

V tuto chvíli není vyloučeno, že se objeví nové skutečnosti, budeme se snažit veřejnost informovat. Také se budeme snažit v rozumné míře plnit všechna uvedená nařízení nadřízených orgánů, pokud to bude možné.

V Litomyšli 5. 5. 2020

Pavel Jirsa, ředitel školy

​​​​​​​

Aktuality ředitele školy pro rodiče

Dobrý den, vážení rodiče, posílám několik aktuálních informací k mimořádným opatřením.

 1. V příloze (soubor pdf) posílám výpis z rozvolňovacích opatření ve školství.
 2. Zatím není vůbec jasné, co bude s 2. stupněm, čekáme na konkrétní pokyny.
 3. 1. stupeň by tedy měl na bázi dobrovolnosti nastoupit 25. 5. 2020. Čekáme na další konkrétní pokyny. MŠMT je slíbilo na přelomu dubna a května a vyhláška se bude jmenovat „Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast studentů ve školách při výuce“.
 4. Předpokládám, že také na jejím základě se rozhodnete, zda své dítě budete do školy posílat, či nikoliv. O tento údaj Vás poprosíme do 12. 5. prostřednictvím třídních učitelek, které Vás s tímto dotazem osloví.
 5. Pokud jde o žáky devátých tříd, MŠMT uvedlo, že do 10. 5. bude publikována „Vyhláška k jednotným přijímacím zkouškám“.
 6. V minulých dnech vyšla také vyhláška o hodnocení žáků, kterou také přikládáme (soubor pdf). V souvislosti s ní mají také učitelé k dispozici metodický pokyn, jak v tomto pololetí hodnotit. Hodnocení proběhne zhruba ve třech kritériích: Hlavní je klasifikace za období, kdy byly děti ve škole (od začátku 2. pololetí do 10. března). Dále se přihlíží k práci dětí na dálku a dalším pomocným kritériem jsou výsledky za 1. pololetí.
 7. Podstatným dotazem je jistě, zda budou obědy od 25. 5. Dosavadní zprávy je nevyloučily s tím, že by muselo být zajištěno, aby vzniklé patnáctičlenné skupiny byly od sebe izolovány, což si dost dobře nedovedu představit. Zaměstnanci Scholarestu jsou nedostupní, ale oni také čekají na pokyny shora.
 8. Doba je překotná a informací není mnoho, jakmile budeme vědět něco nového, budu Vás informovat.

V Litomyšli 29.4.2020

Pavel Jirsa, ředitel školyT.G.Masaryka 1145, Litomyšl, 570 01

telefon:461 612 356
tel. ředitel:461 612 330
tel. zástupkyně:461 613 090
email:3zs@3zslitomysl.cz
datová schránka:amjue85


ZŠ TGM Litomyšl je škola, která se nachází nedaleko centra města. Budova byla postavena v roce 1997, je tedy nejmladší školou v Litomyšli.
Ve škole je 15 kmenových tříd (jedna z těchto tříd je pronajmuta Speciální škole Litomyšl), odborné učebny anglického jazyka, vaření a šití, učebna hudební výchovy, informatiky, literární výchovy, fyziky a chemie.
Ke škole přiléhá Městská sportovní hala, kterou využíváme k výuce TV a k mnoha dalším akcím.
Škola má v současnosti 296 žáků ve 14 třídách. Novinkou letošního roku je sportovní třída - naši prvňáčci.