Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/hlavni-stranka_hlavni-img.png

Dokumenty školy


Výroční zprávy

šk. rok
2018-19
šk. rok
2017-18
šk. rok
2016-17
šk. rok
2015-16
šk. rok
2014-15
šk. rok
2013-14
šk. rok
2012-13
šk. rok
2011-12
šk. rok
2010-11
šk. rok
2009-10
šk. rok
2008-09
šk. rok
2007-08
šk. rok
2006-07
šk. rok
2005-06
šk. rok
2004-05


Školní řády

školní řád
vnitřní řád šk. družiny a šk. klubu
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků
používání mobilních telefonů ve škole


Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP pro 9. ročník ...... č.j. ZSTGM 25/2016
ŠVP pro 2. - 8. ročník ...... č.j. ZSTGM 53/2018
ŠVP pro 1. ročník ...... č.j. ZSTGM 52/2019
ŠVP školní družiny
ŠVP školního klubu


Směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR)

Směrnice na ochranu osobních údajů naší základní školy --- ke stažení ve formátu pdf ... klikni
Česká školní inspekce (ČŠI)

Hloubková inspekce z 3. - 6. 12. 2012

26.1.2013

Definitivní závěry kontroly České školní inspekce

Česká školní inspekce má hotovou již definitivní verzi inspekční zprávy z hloubkové kontroly školy, která proběhla v prosinci 2012. Její originál si může kdokoliv zapůjčit v papírové podobě přímo u ředitele školy, můžete si dále vyžádat na el. adrese 3zs@lit.cz její zaslání na vlastní e-mailovou adresu nebo si ji můžete přečíst klinutím na obrázek o něco níže.
Zpráva je formátu pdf ... klikni

Pavel Jirsa - ředitel školy


5.1.2013

Závěry, celkové hodnocení školy

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s podmínkami, za kterých byla zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Zákonné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání a principy rovného přístupu jsou dodržované.
Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci včetně účinné strategie prevence rizikového chování.
Škola uskutečňuje vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je v souladu s požadavky školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Aktivity školy směřují k naplňování cílů stanovených v ŠVP.
Vedení školy vytváří podmínky pro dlouhodobě stabilizovaný a vnitřně soudržný pedagogický sbor. Personální předpoklady školy jsou velmi dobré. Systém řízení je funkční, efektivní koncepční činnost účinně přispívá ke zkvalitnění práce školy.
Materiální a prostorové podmínky vzdělávání žáků přispívají k úspěšné realizaci vzdělávacího programu a jsou na požadované úrovni. Podnětné prostředí školy zajišťuje náležité předpoklady pro osobnostní rozvoj žáků.
Vzdělávací aktivity školy vhodně rozvíjejí žákovu osobnost. Vyučujícím se většinou daří olbou vzdělávacích a výchovných strategií přispívat k rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí žáků. Průběh vzdělávání, nabídka aktivit a kroužků organizovaných školou směřují k všestrannému rozvoji žáka v souladu s cíli školského zákona.
Škola systematicky hodnotí individuální skupinové výsledky vzdělávání žáků a zabývá se i celkovými výsledky vzdělávání. Pro zajištění co největší objektivity hodnocení vychází evaluace školy především z informací získaných z dotazníkových šetření a srovnávacího testování žáků. Realizované partnerství je pro obohacení vzdělávací nabídky přínosné.

Pavel Jirsa - ředitel školy