Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/pro-rodice_hlavni-img.png

Školní poradenské pracoviště - výchovný poradce


Výchovným poradcem na naší škole je paní učitelka Kamila Voříšková - voriskova@3zs.lit.cz.


Žádost o vydání nového rozhodnutí

Pokud   žák nebude přijat na školu z kapacitních důvodů a jedná se o školu, kterou preferuje, musí zákonný zástupce na školu poslat "Žádost o vydání nového rozhodnutí".

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z   této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.


Přijímací zkoušky na střední školy

- jednotná přijímací zkouška   na   čtyřleté   maturitní obory   středních škol   se koná   8. června 2020

- jednotná přijímací zkouška   na   víceletá gymnázia se koná   9. června 2020

- pokud má žák na přihlášce oba obory maturitní, koná přijímací zkoušku na škole, kterou má na 1. místě

- pokud má žák na přihlášce maturitní obor jen na 2. místě, koná přijímací zkoušku na této škole 8.června (popř. dle informace na pozvánce na jednotnou přijímací zkoušku)

- žák, který má vykonávat přijímací zkoušku, dostane 10 dní před datem konání (do 25.5.) pozvánku, kde bude uvedeno:

 • předpokládaný počet přijímaných žáků
 • kritéria přijímacího řízení
 • místo a čas konání přijímací zkoušky
 • obsah přijímací zkoušky 
 • forma přijímací zkoušky
 • seznam povolených pomůcek
 • organizační pokyny 

- test z českého jazyka a literatury trvá 70 min (přidáno 10 min)

- test z matematiky trvá 85 min (přidáno 15 min)

Nejpozději do 16. června pro čtyřleté obory a do 17. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií   musí ředitel školy vyhlásit pořadí uchazečů a výsledky.

Termín odevzdání zápisového lístku je nejpozději do 23. června, zápisový lístek je k vyzvednutí ve škole u p.hospodářky, popř. po předběžné dohodě u výchovného poradce

Kamila Voříšková


zveřejněno 22.4.2020

Nové informace k zápisovým lístkům

 • žák může odevzdat zápisový lístek ve chvíli, kdy zná výsledky přijímacího řízení z obou škol (oborů), na které se hlásil
 • ale nemusí, protože konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je datum konání jednotné zkoušky (zatím neurčený) + 8 kalendářních dní na její vyhodnocení + 5 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku

Nikdo nemůže žáky nutit, a to ani v případě, že se hlásí na dva učební obory, odevzdat zápisový lístek dříve. Protože ředitelé středních škol potřebují v nějaké rozumné době znát počty žáků pro příští školní rok, doporučuji vycházejícím žákům, aby v případě, že již znají oba výsledky (hlásí se na dva učební obory), odevzdání zápisového lístku zbytečně neprotahovali.

Nyní je třeba, aby si zákonní zástupci vyzvedli zápisové lístky.

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí ve škole u p. hospodářky Š. Králové.

Vzhledem k současné době doporučuji předem si zavolat do školy, jestli tam je, popř. kontaktovat e-mailem nebo přes Bakaláře (Komens) výchovného poradce K. Voříškovou.

K. Voříšková
 • v období září – leden si žáci vybírají školu a obor, hlásí výchovnému poradci (Voříšková)
 • ve středu mají žáci 5. a 6. vyučovací hodinu předmět Pracovní činnosti - Svět práce, kde se mohou na cokoliv k přijímacímu řízení, k přihláškám, apod. zeptat
 • PROSÍM – nestahujte si tiskopisy přihlášek z internetu, neberte si je na středních školách, žáci je dostanou vyplněné ve škole
 • v únoru žáci zažádají výchovného poradce o vytisknutí přihlášek (na 1 nebo 2 školy, obory)
 • doma si žáci a rodiče přihlášky zkontrolují, podepíší a v případě potřeby nechají potvrdit od lékaře (PLP – povinná lékařská prohlídka – v atlasu škol)
 • do školy se přihlášky nevracejí, každý sám si je odesílá na příslušné školy
 • přihlášky musí být na SŠ do 1. 3. 2020, u škol s talentovými zkouškami do 30. 11. 2019
 • žáci, kteří se hlásí na obory s maturitní zkouškou, vykonávají státní přijímací zkoušky z M a Čj
 • žáci, kteří se hlásí na učební obory bez maturity, nekonají povinné přijímací zkoušky

Přehled škol

Přehled škol celé republiky najdete na www.atlasskolstvi.cz.
Přehled škol Pardubického kraje dostává každý vycházející žák v tištěné podobě (v říjnu) - brožura Atlas školství. Ve třídě mají žáci 9.tříd nabídky různých škol a důležité informace v tištěné podobě (z internetu, přišly poštou, osobní předání zástupců SŠ,...)

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání,

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přij. zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, .....)

Testy profesní orientace

Jedná se o písemné testy, které provádí pracovník pedagogicko-psychologické poradny (s písemným souhlasem zák. zástupce žáka) přímo ve škole, zpravidla v období října - listopadu. Pokud je o testy menší zájem (do 10 žáků), testy si domlouvá každý jednotlivec sám v poradně a testování proběhne individuálně v poradně. Testování probíhá 3 vyučovací hodiny. Testy profesní orientace provádí poradna zdarma.

Konzultace na Úřadu práce ve Svitavách

Dalším vodítkem při výběru školy - budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o nabízených oborech a především o žádaných profesích a o profesích nepotřebných. 
Žáci (s rodiči) mohou navštívit IPS (informační a poradenské středisko) při úřadu práce ve Svitavách. Je vhodné se předem domluvit na termínu návštěvy. Pracovník IPS ÚP Svitavy se účastní besedy s našimi žáky přímo ve škole.

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc