Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/hlavni-stranka_hlavni-img.png

Školská rada

Podle zákona ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školského zákona) musí být při každé škole zvolena školská rada. Ve školské radě naší školy jsou dva zástupci zřizovatele, dva učitelé a dva zástupci rodičů.
Hlavním úkolem školské rady je dozírat na správný chod školy jako celku, na spolupráci školy se zřizovatelem a v neposlední řadě (což je nejdůležitější) na spolupráci školy s rodiči.


Zápisy ze zasedání školské rady

20.5.2019
29.8.20183.5.20182.10.2017
30.8.201729.8.201623.5.201631.8.2015
6.5.201517.9.201416.4.20147.10.2013
26.8.201326.9.201213.6.201226.1.2012
13.10.201110.3.20117.10.201011.3.2010
14.10.200911.3.200913.10.200814.4.2008
2.10.20075.10.200620.2.20063.10.2005Seznam členů školské rady

zapisovatelka: Iva Neprašová; členové: Pavla Šaldová, Soňa Neugebauerová, Radek Pulkrábek, Milada Kadidlová, Pavel Jakl


Volby členů školské rady

17. 12. 2017

Školská rada pro období 2017-20

Dle školského zákona se na následující tři roky obnovuje školská rada, proběhly tedy volby. Z nich vzešli noví (nebo staronoví) členové, a to za rodiče paní Soňa Neugebauerová a paní Pavla Šaldová, za pedagogy p.uč. Iva Kabrhel a p.uč. Pavel Jakl. Dva zástupce města Litomyšle jmenuje Rada města.

V Litomyšli 17.12.2017 ... Pavel Jirsa, ředitel školy


8. 11. 2017

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s usnesením RaM č. 296/05 ze dne 10. 5. 2005  vyhlašuji  volby do Školské rady při ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy

Volby se uskuteční dne 12. 12. 2017.

V Litomyšli 8.11.2017 ... Pavel Jirsa, ředitel školy


29. 11. 2014

Školská rada pro období 2014-17

V uplynulém měsíci proběhly volby do školské rady, jejichž průběh je dán městskou vyhláškou. Školská rada je školským zákonem stanovená instituce, která je sestavena ze dvou volených zástupců rodičů, dvou volených zástupců pedagogů a dvou členů jmenovaných městskou radou. Pro následující období tedy budou v ŠR působit následující členové:
Za rodiče: Pavla Šaldová, Marek Hanzl Za pedagogy: Iva Neprašová, Pavel Jakl Za MÚ: Milada Nádvorníková, Radek Pulkrábek

V Litomyšli 28.11.2014 ... Pavel Jirsa, ředitel školy


15. 11. 2014

Volby zástupců rodičů do školské rady

V tomto týdnu probíhají v souladu s městskou vyhláškou volby zástupců rodičů do školské rady.
Účast ve volbách je jako u jiných voleb dobrovolná, přesto prosíme rodiče, aby se pokud možno zapojili, ať mají zvolení zástupci co nejsilnější mandát.
Hlasy je třeba prostřednictvím svých dětí a třídních učitelů odevzdat do 18. listopadu 2014, 19. listopadu se sejde volební komise ve složení Pavel Jirsa, Pavel Jakl a Iva Neprašová a budou vyhlášeny výsledky.


30. 9. 2014

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s usnesením RaM č. 296/05 ze dne 10. 5. 2005 vyhlašuji  volby do Školské rady při ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy

Volby se uskuteční dne 19. 11. 2014.
Při třídních schůzkách byli přítomní rodiče osloveni, zda by mohli kandidovat. Svolilo pět rodičů, jejichž jména jsou momentálně připravena na kandidátku. Pokud by ještě kdokoliv další projevil zájem, přihlaste se u ředitele školy a můžete být na kandidátku doplněni.
V listopadu pak rodiče budou moci dle směrnice Rady města hlasovat a vybrat ze svých řad dvě osoby, které je budou následující tři roky zastupovat.


V Litomyšli 30.9.2014 ... Pavel Jirsa, ředitel školy


28. 11. 2011

Výsledky voleb do školské rady

23. 11. 2011 proběhly volby do školské rady - byli voleni zástupci rodičů. Rodiči naší školy byli zvoleni za zástupci rodičů - paní Zuzana Slívová a pan Vladimír Faltejsek. Těšíme se na spolupráci. Touto cestou také děkujeme za tříletou práci ve školské radě paní Ing. Věře Cenkové a panu Ing. Martinu Edlmanovi.

Za zástupce učitelů byli zvoleni pan Pavel Jakl a paní Iva Neprašová.


6. 10. 2011

V souladu s Volebním řádem školské rady základních škol Litomyšl ze dne 11. 5. 2006 vyhlašuji volby do ŠR při ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy pro volební období 2011 - 2014 a to ve dvou etapách.
Volby zástupců pedagogických pracovníků - uskuteční se dne 9. 11. 2011. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Pavel Jirsa, Miroslava Přílučíková, Josef Coufal. Těmto třem členům VK může kdokoliv ze zaměstnanců dávat návrhy na členy ŠR z řad učitelů a to nejpozději do 7. 11. 2011. Na jejich základě bude vytvořen hlasovací lístek. V den voleb (při PR) dostane každý ped. pracovník volební lístek, ve kterém zatrhne 2 jména. Po vyhodnocení volební komisí budou jmenováni členy ti dva pedagogové, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.
Volby zástupců rodičů. Nejpozději do 7. 11. 2011 dostanou prostřednictvím svých dětí všichni rodiče stručný dopis - informaci o volbách do ŠR a budou vyzváni, aby buď dali souhlas s vlastní kandidaturou nebo navrhli jiného rodiče na kandidátku. Nejpozději v den konání rodičovského sdružení ti, kdo souhlasí se svým umístěním na kandidátku, toto oznámí třídnímu učiteli svého dítěte. Na základě toho bude sestavena kandidátka rodičů. Volby následně proběhnou tak, že opět prostřednictvím dětí všechny rodiny dostanou kandidátku, ve které označí dvě jména. Vloží zpět do obálky a pošlou po dítěti třídnímu učiteli. Ten vhodí do urny, která bude uložena u ŘŠ. Volby budou ukončeny ke dni 23. 11. 2011 ve 12:00. Toho dne se sejde volební komise ve složení Pavel Jirsa + oba zvolení členové ŠR za učitele, otevřou urnu a spočítají hlasy. Dva kandidáti s největším počtem hlasů se stanou členy ŠR. Také zde v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
O výsledku voleb pod písmenem a) i b) bude vyhotoven zápis podepsaný členy náležité volební komise.
První zasedání nové školské rady se uskuteční v jarním termínu, první schůzi svolá ředitel školy, další pak bude vždy svolávat zvolený předseda ŠR.

Pavel Jirsa - ředitel školy


27. 10. 2008
Výsledky voleb do školské rady

6. 10. 2008 proběhly volby do školské rady - byli voleni zástupci rodičů. Rodiči naší školy byli zvoleni - paní Ing. Věra Cenková a pan Martin Edlman. Těšíme se na spolupráci. Touto cestou také děkujeme za tříletou práci ve školské radě paní Marii Janypkové a panu Ing. Robertu Piknovi.


26. 9. 2008
Pokyny rodičům k volbě

Vážení rodiče,
jak už jste byli informováni, k 6. říjnu proběhnou volby do školské rady při naší škole. Školská rada se v našem městě skládá ze 6 členů, dva z nich jsou z učitelského sboru (Iva Neprašová a Pavel Jakl již byli zvoleni), dva z rodičovské veřejnosti a dva zástupci MÚ.
Během prvních říjnových dnů dorazí do každé rodiny prostřednictvím Vašeho staršího dítěte jeden hlasovací lístek se šesti kandidáty. Zakroužkujte prosím dvě jména (kandidáti jsou seřazeni abecedně) a vraťte po dítěti třídnímu učiteli. Ten vhodí odevzdané hlasovací lístky do urny, kterou právě dne 6. října volební komise ve složení Pavel Jirsa, Iva Neprašová a Pavel Jakl otevře, hlasy spočítá a vyhlásí výsledky.
Děkuji Vám předem za spolupráci a věřím v hladký průběh těchto zákonem stanovených a městskou vyhláškou konkretizovaných voleb.

Kandidátka a poděkování

Místo na kandidátce přijali následující rodiče: Paní Ing. Cenková Věra; Pan Edlman Martin; Paní Horáčková Gabriela; Paní Kuřová Renata; Pan Ing. Pikna Robert; Paní Rompotlová Jana

Už za to jim všem velice děkuji, vím, jak může být složité a také nevděčné jít tzv. s kůží na trh.
Ještě jednou chci touto cestou poděkovat dvojici rodičů, která byla ve školské radě v minulém období. Byli to paní Marie Janypková, která ve své funkci končí a již kandidovat nebude, a pan ing. Robert Pikna, který naopak opět kandiduje.

5. 9. 2008

Na základě usnesení RaM č. 296/05 ze dne 10. 5. 2005 vyhlašuji volby do školské rady při ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy. Školská rada je zřizována za účelem stanoveným zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon).
Termín voleb je stanoven na 6. 10. 2008. Kandidáty za členy se mohou stát zletilé osoby navržené zákonným zástupcem žáka školy. Zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe, pokud má zájem ve školské radě pracovat. Návrhy na kandidáty lze předávat předsedovi volební komise a řediteli školy Pavlu Jirsovi do 22. 9. 2008.
Týden před volbami bude škola distribuovat volební lístky prostřednictvím žáků rodičům. Rodič křížkem označí maximálně dva kandidáty, pro které hlasuje a vrátí lístek třídnímu učiteli. Ten jej vhodí do hlasovací urny. Po skončení voleb volební komise ve složení ředitel školy + dva členové školské rady -zástupci školy lístky spočítá a dva kandidáti s největším počtem hlasů budou jmenováni na funkční období 3 roky za členy školské rady.
Tímto končí funkční období minulé školské rady, jejímiž členy z řad rodičů byli paní Marie Janypková a pan Ing. Robert Pikna. Chtěl bych jim oběma touto cestou poděkovat za jejich práci, která byla v konečném efektu velice produktivní a bezproblémová. Zatímco paní Janypková se rozhodla, že již tentokrát kandidovat nebude, pan ing. Pikna svolil ke své kandidatuře i pro následující období.

Pavel Jirsa - ředitel školyVýňatek ze školského zákona

Školská rada
§ 167

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

 1. Školská rada
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů 17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Jednací řád školské rady

Město Litomyšl; Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl


JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY  při Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, zřízené ke dni 1.9.2005 usnesením Rady města Litomyšle číslo 495/05 ze dne 23.8.2005.


Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl. 4
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5
Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7
Školská rada plní především tyto úkoly:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Čl. 8
O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Upakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 9
O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 10
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.